Nekustamā īpašuma nodoklis

Ir ļoti svarīgi zināt dažādus svarīgus nosacījums, īpaši, ja Tev personīgi pieder nekustamais īpašums. Šoreiz par to, kas ir nekustamā īpašuma nodoklis un ko šajā sakarā der atcerēties, lai Tev nerastos liekas problēmas.

Ņem vērā sekojošo informāciju

  • Atceries, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir obligāts maksājums, kas Tev kā īpašniekam jāmaksā pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums;
  • Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek zemi, ēkas un telpu grupas;
  • Jāuzsver, ka šobrīd ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo ēku palīgēkas, ja palīgēkas platība nepārsniedz 25 m2, izņemot garāžas;
  • Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas u.c.
  • Atceries, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums (īpašnieks, tiesiskais valdītājs);
  • Jāuzsver, ka par nekustamo īpašumu, kas uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, maksā katrs kopīpašnieks (kopvaldītājs) atbilstoši savai domājamai daļai kopīpašumā (kopvaldījumā);
  • Ja esi jaunais nekustamā īpašuma īpašnieks – Tev jāpārliecinās, vai par iegūto nekustamo īpašumu ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis;

Ņem vērā, ka Tev kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā no īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību, kā arī valsts nekustamā īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas pieteikties pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s